Редакційна політика

Галузь та проблематика

Засновником видання є "Київський національний університет імені Тараса Шевченка, рік заснування - 2003.

Підготовка наукових і науково - педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі соціологічних наук здійснюється за 4 науковими спеціальностями (22.00.01 – теорія та історія соціології; 22.00.02 – методологія та методи соціологічних досліджень; 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини; 22.00.04- спеціальні та галузеві соціології).

Внутрішнє рецензування забезпечується Редакційною колегією друкованого наукового видання "Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки". Зовнішнє рецензування здійснюється провідними фахівцями навчальних закладів і наукових установ України.

На даний час вже видано 29 номерів наукового журналу, які отримали схвальну оцінку серед науковців. До складу редакційної колегії залучені відомі науковці в галузі соціології.

Наукове фахове видання "Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки" розміщено на сайтах наукової бібліотеки імені М. Максимовича, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та на веб-сторінці видання (http://www.apspp.soc.univ.kiev.ua). Збірник зареєстрований International Centre (Paris.FRANCE)- ISSN 2311-214X.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методологія та методи емпіричних досліджень

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Статті і рецензії приймаються до розгляду українською, російською або англійською мовою, відбираються міжнародною редакційною колегією журналу і публікуються мовою оригіналу. Статті додатково оцінюються шляхом зовнішнього анонімного рецензування за спеціальною формою.

Статті повинні відповідати міжнародним фаховим стандартам соціологічних досліджень, в тому числі існуючим вимогам до фахових публікацій в Україні . В статті має бути чітко визначені проблема і мета дослідження, а також оригінальний і значущій внесок автора в розв’язання наукової проблеми. Редакція звертає увагу авторів на обов’язковість співвіднесення їхнього оригінального дослідження з наявним в світовій соціології корпусом знання щодо відповідної наукової проблеми і визначення місця зробленого внеску в дисциплінарному контексті.

Автори статей несуть повну відповідальність за достовірність наведених у статті фактів і даних, результатів аналізу і обґрунтованість зроблених висновків, а також повну відповідальність за порушення авторських прав і одержання дозволів для використання зовнішніх матеріалів, що захищені авторським правом. Подаючи статтю до редакції, автори тим самим засвідчують, що під час проведення дослідження і підготовки статті вони дотримувались етичних вимог, зокрема, Кодексу етики Міжнародної соціологічної асоціації (ISA) (http://www.isa-sociology.org/en/about-isa/code-of-ethics/), а матеріали, які вони подають, є оригінальними і раніше не публікувались.

Статті, які не відповідатимуть вказаним вимогам, до друку не приймаються. Редакція має право скорочувати статті та робити літературне редагування. Експертиза редакційної колегії то зовнішніх рецензентів не оприлюднюється і не підлягає оскарженню. Неопубліковані статті, а також будь-які надіслані матеріали авторові не повертаються.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.