ІНТЕГРАЦІЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Н. М. Цимбалюк

Анотація


В статті культурно-мистецька освіта розглядається як частина  художньої культури суспільства. На основі дослідження основних показників та напрямів розвитку культурно-мистецької освіти (мережа вищих навчальних закладів; рівні освітньої підготовки; особливості державного замовлення; характер фінансування; гендерні характеристики) визначаються основні напрями її реформування як передумова інтеграції у європейський культурний простір.

Подальший розвиток системи культурно-мистецької освіти передбачає збереження її самостійності під егідою Міністерства культури України, посилення системних звязків навчальних закладів усіх рівнів акредитації з професійними творчими колективами та системою позашкільної освіти як базисом мистецької освіти.

Перелік ключових слів: Культурно-мистецька освіта, система культурно-мистецької освіти, інтеграція української освіти, пріоритети освітньої політики, державне замовлення

В статье рассматривается образование в сфере культуры как часть  художественной культуры общества. На основе исследования основных показателей и направлений развития образовательной системы (сеть высших учебных заведений; уровни образовательной подготовки; особенности государственного заказа; характер финансирования; гендерные характеристики) определяются основные направления реформирования образования как предпосылка интеграции в европейськое культурное пространство.

Дальнейшее развитие системы образования предполагает сохранение  его самостоятельности под эгидой Министерства культуры Украины, усиление системных связей учебных заведений всех уровней аккредитации с профессиональными творческими коллективами и системой внешкольного образования как базисом образования в сфере культуры.

Ключевые слова: Культурно-художественное образование, система культурно-художественного образования, интеграция украинского образования, приоритеты образовательной политики, государственный заказ

The article deals with education in the field of culture. It is part of the artistic culture obschestva. Avtor analyzes the main indicators and direction of the educational system is - a network of higher education institutions, educational attainment levels, especially the state order, the nature of funding; gender characteristics. The main directions of reforming education. This - the premise of integration of education in the cultural space of Europe.

Keywords:: Cultural and art education, system of cultural and art education, integration of Ukrainian education, priorities of educational policy, government order


Повний текст:

PDF

Посилання


Михайличенко О.В. Музична-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.). Монографія / О.В. Михальченко. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – 340 с.

Гуща В.М. Национально-культурная политика в модернизирующемся обществе (на примере РФ): Автореф. дис....канд.социолог.наук / Рос.ин-т культурологии Міністерство культури і мистецтв РФ и РАН. – М., 1997. – 40 с.

Безгін І.Д., Семашко О.М., Юдова-Романова К.В. Глядач і театр: соціодинаміка взаємовідносин: Соціологічні дослідження. – К.: ВПП «Компас», 2006. – 368 с.

Берегова О. М. Культура та комунікація: дискурс культуротворення в Україні в XXI столітті / Берегова О. – К.: Інститут культурології АМУ, 2009. – 184 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016