Вплив родинної традиції на запобігання міжпоколінних конфліктів в підлітків у сім’ї

А.В. Галичанська

Анотація


Стаття присвячена дослідженню проблеми узгодженості міжпоколінної взаємодії в сім’ї. Автор розглядає родинну традицію з боку її  стабілізуючого потенціалу у міжпоколінній взаємодії та зазначає, що родинна традиція реалізується на двох рівнях: особистісному й груповому. Узгодження міжпоколінної взаємодії засобами реалізації традиції на особистісному та груповому рівнях створює умови для запобігання міжпоколінним конфліктам в підлітків у сім’ї.

Ключові слова: міжпоколінна взаємодія, міжпоколінна конфліктність, родинна традиція, узгодженість взаємодії, стабілізуючий потенціал родинної традиції

Статья посвящена исследованию проблемы согласованности межпоколенного взаимодействия в семье. Автор рассматривает семейную традицию со стороны ее стабилизирующего потенциала в рамках межпоколенного взаимодействия и отмечает, что семейная традиция реализуется на двух уровнях: личностном и групповом. Согласование межпоколенного взаимодействия средствами реализации традиции на личностном и групповом уровнях создает условия для предотвращения межпоколенных конфликтов у подростков в семье.

Ключевые слова: межпоколенное взаимодействие, межпоколенная конфликтность, семейная традиция, согласованность взаимодействия, стабилизирующий потенциал семейной традиции

The article introduces research of a consistency of inter-generational interaction in a family. The author considers family tradition by its stabilizing potential in inter-generational interaction and notes that family tradition is implemented at personality and group levels. Coordination of inter-generational interaction by means of realization of tradition at personality and group levels creates conditions for prevention inter-generational juvenile conflicts in the family.

Keywords: inter-generational interaction, inter-generational conflict, family tradition, interaction consistency, stabilizing potential of family tradition


Повний текст:

PDF

Посилання


Авраменко С. М. Сучасний школяр-підліток у контексті виховання толерантності. / С.М.Авраменко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Вип. 7, ч. 1/РВНЗ "Кримський гуманітарний університет"; редкол.: О. В. Глузман та ін.; – Ялта, 2005. – С. 3 – 9.

Залученова Е.А. Исследование семейных ритуалов в работах М.Морваль / Е. Залученова, О. Калинова // Психологический журнал. – 2000. – Т 23, № 5. – С.96 – 103.

Карабанова О.А. Понятие «социальная ситуация развития» в современной психологии / О.А. Карабанова // Методология и история психологии. – 2007.– № 7 – С. 40 – 56.

Литвин-Кіндратюк С.Д. Методологічні аспекти психолого-історичного дослідження ритуально-побутової поведінки особистості / С. Д. Литвин – Кіндратюк // Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці із дня народження Г.С. Костюка (19-20 квітня 2010 р.) – К.: ДП « Інформаційно-аналітичне агентство», 2010 – Т. 1. – С. 355-358.

Максимова Н. Ю. Психологічний супровід як засіб корекції поведінки соціально дезадаптованих підлітків / Н. Ю. Максимова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2008. – № 41. – С. 11 – 15.

Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения / М. Мид — М.: Наука, 1988. – 429 с.

Москалець В.П. Психологія релігії: посібник / В.П. Москалець – К.: Академвидав, 2004. – 240 с.

Пищик В. «Потеря» традиционной субъектности поколений как феномен трансформации ментальности / В.Пищик // Психологический журнал. – 2010. – Т. 31, № 2 – С.20 – 27.

Потемкина О.Ф. Тесты для подростков / О.Ф., Потемкина, Е.В. Потемкина. – М.: АСТ – Пресс книга, 2005. – 320 с.

Таглін С.О. Родинна етноконфліктологія // Педагогіка і психологія. – 1995 – № 3. – С. 117 – 127.

Шейко О.С. Традиція як фактор саморозвитку суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / О.С. Шейко – Запоріжжя, 2001. – 19 с.

Hareven T. Historical analysis of the family. In: Sussman M., Steinmetz S. (Eds.) // Handbook of marriage and the family. – N.Y.– London, 1987, Р. 37 – 57.

Shils E. Tradition / Е. Shils. L., Boston: Faber and Faber, 1981. – 319 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016