ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н. І. Федоренко

Анотація


У статті розглядаються особливості сприйняття тренінгових технологій студентами. Автором описані результати особистого дослідження щодо ставлення студентів до тренінгових технологій; позитивні та негативні сторони використання тренінгових технологій у навчальному процесі; дієвість та результативність використання тренінгових технологій у навчальному процесі; доцільність впровадження тренінгових технологій в навчальний процес вищого навчального закладу.

Ключові слова: інтерактивне навчання у вищій освіті, студентська молодь, тренінгтренінгові технології

В статье рассматриваются особенности восприятия тренинговых технологий студентами. Автором описаны результаты собственного исследования касательно отношения студентов к тренинговым технологиям; описаны позитивные и негативные стороны использования тренинговых технологий в учебном процессе; эффективность, результативность и целесообразность внедрения тренинговых технологий в учебный процесс высшей школы.

Ключевые слова: интерактивное обучение в высшем образовании, студенческая молодежь, тренинг, тренинговые технологии

The article deals with the specificity of perception of training technologies by students. The author describes the results of personal research regarding students attitude toward training technologies; advantages and disadvantages of using training technologies in the educational process; efficiency and performance of training technologies utilization during studying; worthwhileness of implementation of training technologies in the higher education process.

Keywords: interactive training during higher education, students, training, training technologies


Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Бавина П. А. Тренинговые технологии в формировании коммуникативной компетентности будущих менеджеров: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / П. А. Бавина. – Санкт-Петербург, 2006. – 26 с.

Бакли Р., Кэйпл Д. Теория и практика тренинга / Р.Бакли, Д. Кэйпл. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с.

Бізнес-тренінги для економістів: навч. посіб./ Н. Ю.Бутенко, О. О. Герасименко, О. Ю. Гулевич. – К.: КНЕУ, 2007. – 280 с.

Вачков И. В., Дерябо С. Д. Окна в мир тренинга. Методологические основы субъектного подхода к групповой работе: учебное пособие / И. В. Вачков, С. Д. Дерябо. – СПб.: Речь, 2004. – 272 с.

Моносова А. Ж. Книга для бизнес-тренера: технологии и искусство / А. Ж. Моносова. – СПб.: Речь, 2008. – 250 с.

Організація навчального процесу в умовах інноваційного розвитку економічного університету: навч.-практ. вид. / [Л. О. Савенкова, М. В. Артюшина, Г. М.Романова та ін.]; за ред. М. В. Артюшиної, Г. М. Романової. – К.: КНЕУ, 2014. – 321 с.

П’ятакова Г. П., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі: навч.-метод. посіб. для студентів та магістрантів вищої школи / Г. П. П’ятакова, Н.М. Заячківська. – Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. –55с.

Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. От замысла к результату / Е. В. Сидоренко. – СПб.: Изд-во «Речь»; ООО «Сидоренко и Ко», 2007. – 336 с.

Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін: навч. посіб. / Г.О.Ковальчук, Н.Ю.Бутенко, М.В.Артюшина та ін., за ред. Г.О.Ковальчук. – К.: КНЕУ, 2006. – 320 с.

Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. / Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. – К.: КНЕУ, 2011. – 444 с.

Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика: пер. с нем / К.Фопель. – М.: Генезис, 2003. – 272 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016