ІДЕЇ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ЛІТЕРАТУРНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Ю. Підборський

Анотація


У статті розглядаються питання виховання моральної особистості
у літературній та педагогічній спадщині зарубіжних письменників.
Висвітлено питання морального ідеалу, моральних цінностей та моральних пошуків сучасної молоді. Дається характеристика
літературно-педагогічних творів письменників європейських країн та
Сполучених Штатів Америки.
Моральна особистість розглядається нами як усвідомлення
потенційних можливостей, дій і вчинків, їхніх мотивів і наслідків, своїх
моральних якостей, морально ціннісних орієнтацій, ставлення до інших
людей. Але з точки зору морально ціннісних орієнтацій, що важливо в
контексті виховання моральної особистості, зокрема у творчості
Бомарше, Вольтера, Клода Гельвеція, Гете, Даніеля Дефо, Дені Дідро,
Чарлза Діккенса, Лессінга, Джека Лондона, Жан - Жака Руссо, Джонатана
Свіфта, Генрі Філдінга, Шіллера самосвідомість містить процес та
результат неперервного оцінювання людиною своєї діяльності.
Ключові слова: виховання, моральна особистість, зарубіжні
письменники
В статье рассматриваются вопросы воспитания нравственной
личности в литературном и педагогическом наследии зарубежных
писателей. Освещены вопросы нравственного идеала, нравственных
ценностей и нравственных исканий современной молодежи. Дается
характеристика литературно-педагогических произведений писателей
европейских стран и Соединенных Штатов Америки.
Нравственная личность рассматривается нами как осознание
потенциальных возможностей, действий и поступков, их мотивов и
последствий, своих нравственных качеств, морально ценностных
ориентаций, отношение к другим людям. Но с точки зрения морально
ценностных ориентаций, важно в контексте воспитания нравственной
личности, в частности в творчестве Бомарше, Вольтера, Клода
Гельвеция, Гете, Даниэля Дефо, Дени Дидро, Чарльза Диккенса, Лессинга,
Джека Лондона, Жан - Жака Руссо, Джонатана Свифта, Генри Филдинга,
Шиллера самосознание содержит процесс и результат непрерывного
оценивания человеком своей деятельности.
Ключевые слова: воспитание, нравственная личность, зарубежные
писатели
The article deals with the education of moral personality in the literary and
educational heritage of foreign writers. The questions of moral ideals, moral
values and moral quest today's youth. Describes the literary and educational
works of writers of European countries and the United States.
Moral personality is considered by us as awareness of potential
opportunities, actions and deeds, their motives and consequences of their moral
character, moral values, attitude toward other people. But in terms of moral
values, which is important in the context of education moral person, particularly in
the work of Beaumarchais, Voltaire, Claude Helvetia, Goethe, Daniel Defoe, Denis
Diderot, Charles Dickens, Lessing, Jack London, Jean - Jacques Rousseau,
Jonathan Swift, Henry Fielding, Schiller identity contains process and the result of
continuous assessment of their human activity.
Keywords: education, moral person, foreign writers

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел:

Бех І. Д. Виховання особистості : У 2 кн. / І. Д. Бех. // Кн. 1 : Особисто –

орієнтований підхід: теоретико – методичні засади : – К. : Либідь, 2003. –

с.

Костюк Г.С. Избранные педагогические труды / Григорий Силович Костюк;

[под ред. Л.И. Проколиенко]. – М. : Педагогіка, 1988. – 304 с.

Кучина К. О. Шляхи виховання моральної особистості в контексті сучасних

освітніх перетворень / Катерина Олегівна Кучина // Наукові записки

Національного університету «Острозька академія» – C. 70-72. – Серія

«Психологія і педагогіка». Випуск 27 – [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://eprints.oa.edu.ua/3616/1/18.pdf].

Лабунець Ю. О. Виховання моральної самосвідомості зростаючої

особистості у контексті концепції виховання моральної особистості у

творчості Дж. Р. Р. Толкіна / Ю. О. Лабунець // Гуманітарний вісник ДВНЗ

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди». – Додаток 2 до Вип. 36: Тематичний випуск

«Проблеми емпіричних досліджень у психології». – Випуск 12. – К.: Гнозис,

– С. 63-70.

Лондон Д. Зібрання творів у дванадцяти томах. – К. : Дніпро, 1969-1972. –

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://toloka.to/t60860.

Лондон Джек. Північна Одіссея : [новели] / Джек Лондон ; [передм., прим.

Н. Білик, худож. оформ. Б. П. Бублик, В. А. Мурликін ; пер. укр.:

Д. О. Радієнко, В. К. Горбатько]. – Х. : Фоліо, 2008. 408 с.

Сухомлинська О. Духовно-моральне виховання дітей та молоді в

координатах педагогічної науки і практики / Ольга Сухомлинська // Шлях

освіти. – 2006. – № 1. – С. 2–7.

Ціко І.Г. Велике право на людяність, доброту і милосердя. На матеріалі

творчості А.Чехова, Ч.Діккенса, Ф.Г.Бернет. 6 клас / І.Г. Ціко // Зарубіжна

література у школі України. – 2010. – № 10. – С. 32.

Шкловська О.Н. У «нещасті нема нічого доброго…». Філософська повість

Вольтера «Простак». Урок-дослідження з елементами інтерпретації твору. 9

клас / О.Н. Шкловська // Зарубіжна література у школі України. – 2010. – №7-

– С. 53-57.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016