ІЛЛЯ ШРАГ ПРО РІДНУ МОВУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНИНА

Н. М. Кузьменко

Анотація


У статті проаналізовано погляди І.Шрага, відомого українського громадського
діяча культурно-освітнього руху кінця ХІХ – початку ХХ ст., щодо організації навчання
рідною мовою у народних школах Чернігівщини та вплив рідномовного оточення на
формування особистості українського громадянина.
Ключові слова: навчання, українська мова, засіб, особистість.
В статье проанализированы взгляды И.Шрага, известного украинского
общественного деятеля культурно-просветительского движения конца ХІХ – начала ХХ
в., об организации обучения на родном языке в народних школах Черниговщины и влияние
родноязычного окружения на формирование личности украинского гражданина.
Ключевые слова: обучение, украинский язык, средство, личность.
The article analyzes the views I.Shraha known public figure Ukrainian cultural and
educational movement of the late nineteenth – early twentieth century, to provide training in their
native language in national schools, Chernigov and influence ridnomovnoho environment on the
formation of Ukrainian national identity.
Keywords: training, Ukrainian, means, personality.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Державний архів Чернігівської області, ф. 1081, оп.1, спр.1, 8 арк.

Дорошенко Д.Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920): У чотирьох част.

/Д.Дорошенко. – Мюнхен: Сучасність,1969; Лазаревський Г.Чернігів за часів Михайла

Коцюбинського /Г.Лазаревський //Укр. літ. – 1943. – № 3 - 4 (березень-квітень). – С.217.

Зілинський І.Враження з подорожі по Україні літом 1911 р. /І.Зілинський //Березіль. – 1995.

– № 4 - 5. – С.162.

Курас Г., Демченко Т.Державотворча діяльність І.Шрага за доби української революції

(1917-1918 рр.) /Григорій Курас, Тамара Демченко //Літ. Чернігів. – 2003. – № 1 (21). – С.101-

Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки /І.Огієнко. – Львів: Фенікс, 1995. – 59 с.

Постовий В.Г. Національна ідея в освіті й вихованні національно свідомої особистості

/В.Г.Постовий // Освіта і управління. – 2007. – Т.10, № 1. – С.89 - 97.

Черниговская земская газета. – 1917. – №21. – С.4.

Шраг І.Автобіографія /Ілля Шраг //Наше минуле. – 1919. – № 1 - 2. – С.135.

Щербань П.М. Національне виховання в сім’ї /П.М.Щербань. – К.: Культурол. ПП

“Боривітер”, 2000. – 260 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016