ІДЕОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН

О. О. Боровський

Анотація


У роботі розкривається спроба встановити особливості політичної ідентифікації
населення сучасної України за допомогою дослідження прихильників певних політико-
ідеологічних уявлень.
Ключові слова: Політична ідентичність, соціологічний моніторинг, ESS, шкала лівих-
правих орієнтацій
В работе раскрывается попытка установить особенности политической
идентификации населения современной Украины при помощи исследования сторонников
разных политико-идеологических представлений.
Ключевые слова: Политическая идентичность, социологический мониторинг, ЕСИ,
шкала левых правых ориентаций
The paper presents an attempt to set a particular political identification of the population of
modern Ukraine through research supporters of certain political and ideological beliefs.
Keywords: Political identity, sociological monitoring, ESS, scale left-right orientation

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Соціокультурні ідентичності та практики. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2002. – С. 237–258.

Вишняк О. Політична система України в соціологічному вимірі: динаміка членства в

політичних партіях та партійної ідентифікації громадян / О.Вишняк // Українське суспільство.

Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Т. 1. Аналітичні матеріали / за

ред. В.Ворони, М.Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2011. – С. 160–178.

Ручка А.О. Політико–ідеологічна самоідентифікація населення сучасної України //

Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред.

В.Ворони, М.Шульги. К.:Ін–т соціології НАН України, 2012, С. 29-40.

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия:

Последовательность человеческого развития М.: Новое издательство, 2011. – 464 с.

Шведа Ю. Р. Трансформації партійної системи в контексті трансформації політичної

системи в Україні // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Збірник наук.

праць. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська Політехніка". – 2007. – № 19.

Wіlson А., Bіrch S. Polіtіcal Partіes іn Ukraіne: Vіrtual and Representatіonal // Party Polіtіcs іn New

Democracіes Edіted by P. Webb and S. Whіte. – Oxford: OUP, 2007. – P. 53.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2311-214X 

Адреса редакції, видавця: 03187, Київ-187, пр. Глушкова, 4д, к.501 , тел: 044-521-32-63 ,
e-mail: apspp@ukr.net

 

© КНУ імені Тараса Шевченка, 2003-2016