ВЧИНОК І НАРРАТИВНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Л.В. Спіцина Запорізький національний університет

Анотація

В статті розглядаються можливості використання нарративного підходу йвчинкового принципу в організаційно-психологічних дослідженнях, обгрунтовуюєтьсядоцільність і перспективність їх використання в дослідженні психологічних механізмів іособливостей організаційної культури.Ключові слова: вчинок, нарративний підхід, організаційна культура, ідентичність,дискурс, інтерпретативність, подія, ієрархія рівнів організаційної культури, системнийпідхід.В статье рассматриваются возможности применения нарративного подхода ипринципа поступка в организационно-психологических исследованиях, обосновываетсяцелесообразность и перспективность их применения в исследовании психологическихмеханизмов и особенностей организационной культуры.Ключевые слова: поступок, нарративний подход, организационная культура,идентичность, дискурс, интерпретативность, событие, иерархия уровнейорганизационной культуры, системный подход.In the article possibilities of narrative approach and proper method, uses of principle of act,are examined in organizationally-psychological researches, expedience and perspective of theirapplication is grounded in research of psychological mechanisms and features of organizationalculture.Keywords: act, narrative approach, organizational culture, identity, discourse, explanatory,event, hierarchy of levels of organizational culture, approach of the systems.

Посилання

Барский Ф.И. Нарративный подход в психологии и социальных науках // Материалы

круглого стола «Перспективы образовательных программ по когнитивной науке в России». –

М., 2007. Режим доступу: http:// narrativepsy. narod. ru/sc

Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной

парадигмы // Вопросы философии. – 2000. – №3 – С. 29-42.

Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М.и др.] ; под

ред. Г. С. Никифорова. — [3-e изд.]. – Спб: Питер, 2004, - 638 с.

Роменець В.А. Вчинок і світ людини // Основи психології; за заг.ред. О.В.Киричука,

В.А.Роменця: Підручник – Київ: «Либідь», 1997. – С. 383 – 402.

Спіцина Л.В. Організаційна культура вищого навчального закладу як чинник формування

акмеологічної культури майбутнього професіонала.// Вища освіта України у контексті

інтеграції до європейського освітнього простору. – Київ, Y(17)том, 2009 – С.571-578

Шейгал Е.И. Многоликий нарратив. //Политическая лингвистика. - Выпуск (2) 22. -

Екатеринбург, 2007. - С. 86-93

##submission.downloads##