№ 31 (2016)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ

Заснованик, редакція та видавець Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки. Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів. УДК 316+159.9+37](082)

Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of sociology, psychology, pedagogic and social work. It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №9244 від 11.10.2004 Рекомендовано Вищою Атестаційною комісією України як фахове видання з соціології та психології (Постанова Президії ВАК України №1 – 05/8 від 22 грудня 2010 року), педагогіки (Постанова Президії ВАК України №1 – 05/5 від 31 травня 2011 року

Головний редактор: Судаков В.І.- д.соц. н., проф.
Редакційна колегія: Куценко О.Д. - д.соц. н., проф., заст. гол.. ред., Яковенко Ю.І. - д.соц.н., проф., Горбачик А.П. - к. фіз.-мат. н., доц., Соболевська М.О - д.соц.н., доц., відп секр секц., Малес Л.В.- д.соц н., доц., Чепак В.В.- д. соц. н., доц., Коваленко А.Б. – д. психол.н., проф., заст. відп. ред. , Бурлачук Л.Ф. - д.психол.н., проф., Швалб Ю.М. - д.психол.н., проф., Данилюк І.В. – д.психол.н., проф., Лещенко М.П. –д.пед.н., проф. заст. відп. ред., Плахотнік О.В.- д.пед. н., проф, Головко Б.А.- д.філос н., проф., Марушкевич А.А. – д. пед.н., проф., Норкіна О.Ф. – к.пед.н., відп. секр. секц.


ISSN 2311-214X

Зміст

Статті

Головань Т. К. Головань Т. К.
PDF
Дука Н. В. Дука Н. В.
PDF
Дука Н. В. Дука Н. В.
PDF
Загородня А.А. Загородня А.А.
PDF
Люріна Т. І. Люріна Т. І., Мороз В. В. Мороз В. В.
PDF
Москаленко А.М. Москаленко А.М.
PDF
Нагорна О. Нагорна О.
PDF
Степанченко О.А. Степанченко О.А.
PDF
Стискун С. В. Стискун С. В.
PDF
Якуб М. С. Якуб М. С.
PDF